Další, asi trapný pokus o inventarizaci majetku a peněz spolku

AKMT, Audio klub Moravská Třebová na základě podnětu pátrá po základních povinnostech právnických osob, které stanovuje zákon. Jedna ze základních a důležitých povinností spolku je provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek v řádném termínu, minimálně 1 x ročně. Inventarizace a inventura jsou důležitou součástí účetní uzávěrky. 

Dne 26. 1. 2017 jsme dostali informaci, že v Autoklubu MT se konečně hnuli ledy a dokonce se plánuje inventura za rok 2015. Což je skvělá zpráva. Divné pouze je, že se jedná o inventuru za účetní rok 2015. Pisatele jsme se znovu dotazovali, zda se nespletl a skutečně se jedná o rok 2015. Informace přišla zpět s tím, že je to rok 2015, neboť v roce 2015 inventura neproběhla a v roce 2016 také ne.
  
Dle jeho vyjádření to má výbor na háku. Oponovali jsme mu, že to není možné, neboť bez inventury nelze uzavřít účetní rok. Odpověděl, že v Autoklubu Moravská Třebová jde všechno, tam se prý nerespektují základní povinnosti vůbec. Výbor se prý totiž domnívá, že se mu nic nestane, když bude na všechno ,,srát,,. Prý za nic nezodpovídá a může si dělat co chce. I s penězi všech členů spolku si asi dělá co chce.

AKMT  se rozhodl pomoci a níže je uveden možný postup, který lze využít v praxi. Jak to nakonec dopadne s inventurou za rok 2015 a 2016 prováděnou v roce 2017 Vás budeme informovat.

 Možný postup inventury:
Autoklub Moravská Třebová v AČR, P. O. BOX 20, 571 01, Moravská Třebová, IČ: 15034381,

Povedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek u Autoklubu Moravská Třebová v AČR za rok 2015

Inventarizace majetku, závazků a pohledávek bude provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetků a závazků. Inventarizace veškerého majetku, pohledávek a závazků bude provedena v souvislosti s řádnou účetní závěrkou. Je jednou z podmínek zabezpečující průkaznost účetnictví. Směrnice upravuje provádění inventarizace majetků, pohledávek a závazků vedených v účetnictví Autoklubu Moravská Třebová v AČR k 31. 12. 2015.

Podle tohoto dokumentu postupuje inventarizační komise. Kontrolu dodržování směrnice vykonává předseda spolku.


Rozhodnutí členské schůze Autoklubu Moravská Třebová ze dne 9. 12. 2016:

Bod programu číslo 5: Stanovení termínu a určení komise – inventarizace majetku, závazku a pohledávek za rok 2015.  Dne 9. 12. 2016 členská schůze navrhla a schválila inventurní komisi ve složení J. L., J. Ř. a P. B..


Plán inventur:
 • Sestaví členskou schůzí určení členové spolku J. L., J. Ř. a P. B. a předloží jej ke schválení předsedovi spolku.
Inventarizační komise
 • Počet členů komise jsou minimálně 3 osoby.
 • Členové komise: J. L., J. Ř., P. B.

Metody provádění inventury:

1) Fyzická inventura /počítáním vážení, měření apod./, druhy majetku:

 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • zásoby
 • peněžní prostředky klubu
 • ceniny

Odpovědné osoby za oblast: předseda spolku (body 1 až 3), ekonom spolku (body 4 a 5)

2) Dokladová inventura /prostřednictvím účetních dokladů, spisů, smluv, dohod, korespondence, hlášení apod./, druhy majetku:

 • nemovitý majetek
 • hmotný a nehmotný majetek
 • pohledávky a závazky
 • poskytnuté zálohy
 • finanční majetek
 • peněžní prostředky na běžném účtu

Odpovědné osoby za oblast: ekonom spolku (body 1 až 6)

Způsob provádění inventarizace
 • Fyzické i dokladové inventury se musí zúčastnit pracovník odpovědný za inventarizovaný majetek.
 • Členové inventarizační komise mají právo na přístup k účetním knihám, účtům a dokumentům spolku za období běžného roku, pokud se na tyto dokumenty nevztahují zvláštní předpisy /ochrana osobních údajů, utajované skutečnosti/. Členové komise mají právo na volný přístup do veškerých prostor a k veškerým aktivům spolku k ověření fyzické existence.
Inventurní soupisy
 • Slouží k zachycení skutečného stavu majetku, pohledávek a závazků, u nichž se provádí inventura.
 • Inventurní soupisy se vyhotovují buď současně s provedením fyzických inventur, nebo bezprostředně po jejich ukončení ze záznamů při nich pořízených.
 • Inventurní soupisy obsahují jednoznačnou identifikaci majetku, ocenění majetku a závazků v Kč, označení jednotlivých stran, součty peněžních hodnot. Inventurní soupisy podepisují na všech stranách členové inventarizační komise. Osoba odpovědná za majetek potvrdí na inventurním soupisu, že fyzická inventura veškerého majetku, za který je zodpovědný, byla provedena za jeho účasti a že žádný majetek nezatajil.
Inventarizační zápis
 • Zápis vyhotoví určená inventarizační komise.
 • Obsahem je označení inventarizovaného majetku, termín provedení inventarizace, přehled vyhotovených inventurních soupisů, porovnání stavu skutečného se stavem účetním ke dni inventarizace, přehled inventarizačních rozdílů, návrh na likvidaci inventarizačních rozdílů, datum vyhotovení inventarizačního zápisu a podpisy členů inventarizační komise.
Proúčtování inventarizačních rozdílů
 • Na základě inventarizačního zápisu jako průkazného účetního záznamu zúčtuje účetní spolku inventarizační rozdíly tak, aby stavy účtů majetku, pohledávek a závazků souhlasily na skutečné stavy ověřené inventurními soupisy. Inventarizační rozdíly vyúčtuje účetní spolku do účetního období, za které se inventarizací ověřuje skutečný stav majetku, pohledávek a závazků.
 • Při prověřování vzniku inventarizačních rozdílů je třeba provést a rozebrat charakteristiku a příčiny vzniku inventarizačních rozdílů, vyjádření odpovědných osob ke vzniklým rozdílům a návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů.
Ostatní:
 • Inventarizační zápis bude předložen členské schůzi spolku včetně všech příloh. Dále bude zařazen k inventarizační složce spolku a archivován.
 • Tento dokument je závazný pro postup a práci na inventarizaci majetku, pohledávek a závazků spolku. Pro všechny pověřené členy spolku, kteří hospodaří s majetkem spolku a kteří se zúčastní inventarizace majetku spolku.

Tento dokument byl předsedou schválen     dne: ………………….

Tento dokument nabývá účinnosti                dne: ………………….

podpis předsedy spolku

………………………………………….

Další odkazy na články s tématem odpovědnost výboru vůči spolku jsou:

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien